Област Стара Загора е на трето място в България по този показател след столицата и София област

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1101 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 4.7%. Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за април 2018 г. е 1082 лв., за май – 1088 лв. и за юни – 1135 лева, сочат данните от Националния статистически институт.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 17.7%, „Строителство“ – с 11.1%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 9.6%. Намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Финансови и застрахователни дейности“ с 11.4%.

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 8.8% спрямо второто тримесечие на 2017 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Строителство“ – с 28.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – 23.0%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 21.9%.

Спрямо същия период на предходната година, средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 8.3%, а в частния – с 9.5%.

В сравнение с останалите области на страната, през второто тримесечие на 2018 г., област Стара Загора е на трето място по показателя средна работна заплата, след областите София (столица) - 1518 лв., и София (област) - 1118 лв.