- Язовир „Копринка” е в изправно състояние, за него Областната междуведомствена комисия няма предписания
- Речните корита са с намалена проводимост

Три са язовирите на територията на община Казанлък, за които не са изпълнени предписанията на Междуведомствената комисия от предходните технически прегледи в общините в Старозагорска област. Това са язовир „Шейново”, язовир „Средногорово - 2” и малкият язовир „Копринка”. Днес областният управител на Стара Загора инж. Георги Ранов представи отчета на Областната междуведомствена комисия, назначена с негова заповед, за проверка на потенциално опасните водни обекти и язовири в областта.

При направената пролетна проверка на обектите в периода 28 април – 24 юни 2016 г. Комисията е установила, че в изправно състояние, без предписания, е язовир „Копринка” заедно с още 11 язовира в областта. В момента 70% от обема на хидротехническото съоръжение край Казанлък са запълнени с вода и това е оптималното ниво, което трябва се поддържа предвид избягнето на новоднения. Язовирен район „Копринка”, стопанисван от „НЕК” ЕАД, се поддържа в добро състояние, гласи още констатацията на проверяващия орган.


Областната междуведомствена комисия е проверила 40 язовира общинска собственост, 3 язовира собственост на „Напителни системи” ЕАД – Стара Загора, 4 язовира частна собственост, 3 язовира собственост на водни сдружения, язовирни райони „Копринка”, „Розов кладенец” и „Овчарица”, незавършения язовир „Чаталка”, собственост на Министерството на земеделието и храните, 4 сгуроотвала и 3 системи за отвеждане на повърхностните води извън целика на рудниците „Трояново”.

В предаварийно състояние са 3 язовира – един в община Павел баня и два в Гълъбово. Не са изпълнени предписанията на Междуведомствената комисия от предходните технически прегледи на 29 язовира на територията на област Стара Загора, три от които са в община Казанлък. 12 язовира са в изправно състояние.
Изготвени са 54 констативни протокола и са направени 170 предписания до собствениците или ползвателите на водните обекти.

Констатацията на проверяващата комисия е, че има тенденция към увеличаване на предписанията относно поддръжката на водните обекти, но наказани или глобени собственици или ползватели към момента няма.

Относно речните легла общият извод е, че има затлачване с наноси и обрастване с храстовидна и дървесна растителност, вследствие на което проводимостта на коритата е намаляла, а това е предпоставка за разливи и наводнения. За реките в населените места комисията е направила съответните предписания към кметовете.

По думите на областния управител може да се желае още от общините и другите организации, чиято грижа е почистването на водните обекти. През 2015 г. за отстраняване на нередности са похарчени 1,2 млн. лева, тази година се очаква държавата да отдели 1.7 млн. лева.