Преобразуват Детския комплекс в Казанлък в Център за подкрепа личностното развитие при децата

През 2016 г. Детски комплекс „ Св. Иван Рилски” в Казанлък щебъде преобразуван в Център за подкрепа на личностното развитие при децата . Според Закона за училищното и предучилищно образование всички детски комплекси, центрове за работа с деца и ученически спортни школи ще бъдат преобразувани и преименувани в Центрове за подкрепа на личностно развитие на децата и ще имат за цел да подпомагат развитието им в областта на технологиите, науката, изкуствата и спорта. Центърът в Казанлък, както и останалите такива в страната, ще бъде общински, като устройството и дейността му се уреждат с правилник, който трябва да бъде приет от Общинския съвет. Основно дейността в центъра ще се изразява в занимания по интереси, като законът предвижда и допълнителна дейност – работа с даровити деца. Всяка година до края на месец април Общинският съвет ще трябва да приема програма за развитие на Центъра. Вече има осигурено финансиране от миналата година, което е определено на база Годишна програма за дейността на центъра. В тази програма над 5400 часа годишно е нормативът на центъра в Казанлък. Друг определящ финансирането критерий е броят изяви, организирани от институцията. В казанлъшкия център те са - пет конкурса, седем концерта,шест изложби, две премиери на книги и три състезания. Определящи за отпускането на средства са и броят участия в изяви на регионално, национално и международно ниво – 133 групови и индивидуални участия има за 2015 година Центърът, 393 са наградите получени от децата, от които 80 са международни. Близо 152 хиляди лв. се очаква да бъде финансирането на центъра за 2016 година.

Към момента в Детския комплекс в Казанлък се занимават над 800 деца в школите по спортни танци, изобразително изкуство, балетна формация „ Дива Денс”, испански език, театрални школи, вокални формации и клубовете „ Светлини сред сенките”, по приложно колоездене, по спортно катерене и Спортен клуб „ Кентавър”.