От 22 декември 2022 г. ще стартира кандидатстването по програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”. Информацията е на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Първият етап включва 100% безвъзмездна помощ за изпълнение на санирането на одобрените сгради, като срокът за кандидатстване е до 31 май 2023 г.
Желаещите да кандидатстват по програмата трябва да направят следното:
1. Провеждане на Общо събрание за учредяване на сдружение на собствениците или събрание за актуализиране на състава на Управителния съвет на вече регистрирано Сдружението на собствениците. Съгласно чл. 34, ал.1 от ЗУЕС Управителен съвет (управител) се избира за срок до две години. Ако вече е регистрирано сдружение на собствениците трябва да се проведе събрание, на което да се преизбере или избере нов управител.
Образци на необходимите документи са публикувани на интернет страницата на Община Казанлък - https://www.kazanlak.bg/cat-716.html.
2. Провеждане на Общо събрание, на което да се вземе решение за участие в програмата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I” и вземане на решение за възлагане на енергийно обследване и изготвяне на технически паспорт.

Средствата за техническия паспорт и енергийното обследване ще се възстановят на собствениците при одобрение на сградата за саниране. Съгласно Насоките за кандидатстване, за Община Казанлък са отпуснати 30000000 лв. До настоящия момент са регистрирани 108 сдружения на собствениците, като 15 от тях в последния месец са провели събрания за актуализиране на състава на Управителния съвет.
Повече информация за програмата, образци на документи и разяснения може да получите от интернет страницата на община Казанлък www.kazanlak.bg или в Центъра за административно обслужване.