Събирането на глоби за неправилно паркирани автомобили чрез квитанции е законосъобразноРайонна прокуратура –Казанлък отказа да образува досъдебно производство по сигнал на Славка Самарска - изпълнителен директор на СД “Вис Виталис – Самарски и сие“, по повод използването на квитанции от Община Казанлък във връзка с поставяне на скоби на неправилно паркирани автомобили.


В началото на тази година Самарска подава сигнал, в който твърди, че използваните квитанции не притежавали изискуемите по закона реквизити и поради това можело да се предполага, че заплащаните от гражданите глоби не се отчитат в Общината, а се присвояват от служители на същата.

Широко рекламираното от МГ „Вис Виталис“ журналистическо разследване по този казус обаче завърши с пълен провал, тъй като Районна прокуратура – Казанлък, след направена обстойна проверка, не намери доказателства за каквото и да е закононарушение и отказа да образува досъдебно производство.

Установено бе, че във връзка със събирането на различни видове приходи, включително такива от неправилно паркиране, Община Казанлък ежегодно поръчва отпечатването на кочани с приходни квитанции. На всеки кочан е поставен номер, под който същият е заведен в регистъра. Длъжностните лица, събиращи приходи, получават кочани срещу подпис в регистъра, като при събирането на съответните суми първият екземпляр от квитанцията се предава на вносителя на сумата, а вторият остава в кочана. Съответният служител на Община Казанлък отчита събраните суми, като за това се издава фискален бон, удостоверяващ внасянето на сумите в приход на Общината, и бонът се прикрепя към кочана с квитанциите.

В своето Постановление по преписка 236/2015 г. Районна прокуратура – Казанлък, прави категоричен извод – не е налице използване на документ с невярно съдържание, на неистински или подправен документ. Събраните от глоби суми редовно са отчитани в Община Казанлък.

С две думи – събирането на глоби за неправилно паркирани автомобили в община Казанлък, съгласно Наредба № 30 на ОбС, по начина, по който се извършва в момента, е законосъобразно.

За съжаление, гражданите бяха дълго време облъчвани от МГ „Вис Виталис“, че това е в нарушение на законите, поради което все още има водачи, които отказват да си плащат глобата, въпреки направеното от тях нарушение. Считаме, че с направените разяснения става достатъчно ясно за всички, че Община Казанлък работи изцяло спазвайки законовите и нормативните изисквания.Пресцентър Община Казанлък