Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) чл.45, ал.5, кметът на община Казанлък връща за прегласуване три от гласуваните на последната редовна сесия на Общински съвет - Казанлък решения.

Галина Стоянова връща за ново разглеждане решението за отказ на учредяване безвъзмездно право на ползване на общински обекти за разполагане на рекламно-информационни елементи в гр Казанлък на СНЦ „Футболен клуб Розова долина Казанлък“ като нецелесъобразно. В мотивите си Кметът на Казанлък посочва: „Във възникналия дебат, по време на обсъждане на предложението се изтъкнаха аргументи, че следва да се осигурят средства за всички спортни клубове. Няма спор, че всеки един спортен клуб трябва да бъде подпомаган за развитие както на масовия спорт, така и на спорта за високо спортно майсторство. В тази връзка Община Казанлък отделя според възможностите си средства за подпомагане на клубовете, по определени критерии, въз основа на приета от Общински съвет Наредба. В настоящия случай СНЦ „Футболен клуб Розова долина Казанлък“ е направил самостоятелни усилия да привлече допълнителни средства за дейността си чрез спонсорство, като за целта е поискал от Община Казанлък подпомагане, изразяващо се в предоставяне на общински обекти за извършване на рекламна дейност.“. Тя изтъква, че Община Казанлък следва да подкрепи усилията на клуба за алтернативни спонсори и рекламодатели.

Върнато за ново разглеждане е решението за даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за застрояване за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27499.221.25, с начин на трайно ползване (НТП) "нива" с площ от 1.165 дка., местност "Каменно мостче" в землището на с. Енина, с цел промяна на предназначението на същия в за "Производствени и складови дейности" в едно със схемите на техническата инфраструктура; 2. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на ПИ с идентификатор 27499.221.67 в землището на с. Енина, с НТП - "за селскостопански, горски, ведомствен път" - публична общинска собственост за изграждане на трасе на пътна връзка, в частта до ПИ с идентификатор 27499.221; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя като незаконосъобразно. В аргументите си Галина Стоянова посочва, че липсват мотиви за отказ на издаване на искания административен акт: „Считам, че в настоящия случай, Общински съвет Казанлък не разполага с оперативната самостоятелност да приеме решение или да не приеме такова. В условията на обвързана компетентност Общински съвет - Казанлък следва да разреши изработването на искания подробен устройствен план, при наличие на предвидените в закона предпоставки, съответно - да не разреши, ако искането не отговаря на изискванията на закона, за което следва да изложи мотиви. Неприемането на решение, поради липсата на мнозинство е равносилно на отказ от издаване на искания административен акт и като такъв подлежи на обжалване пред Административния съд. Липсата на мотиви е съществено процесуално нарушение, което ще доведе до отмяна на оспорения акт и понасяне на съдебните разноски от Община Казанлък.“.

Галина Стоянова връща за прегласуване и отказа за откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9525 с адрес: ул. Орешака №77, гр. Казанлък, обща площ 12 185 кв.м. и го определя като нецелесъобразен. „Във възникналия дебат, по време на обсъждане на предложението се изтъкнаха аргументи, че процесният терен е бил отреден за изграждане на спортна зала и ако бъде продаден няма други подходящи имоти в гр.Казанлък за изграждането й. С оглед изказването на общинския съветник Г-н Григоров следва да се уточни, че в имота, който е предмет на продажба не е съществувало инвестиционно намерение за изграждане на спортна зала. Подобен проект се предвижда да се изгради в съседния Поземлен имот 35167.503.9501 с площ 16249 кв.“, заявява Кметът на Казанлък. Галина Стоянова подчертава, че с предложения проект за решение се цели изпълнението на ГПУРОИ за 2022 год., която е важна част от работата на Община Казанлък, пряко свързана с приходите и реализацията на Инвестиционната програма.

На ход е Общински съвет – Казанлък, който в двуседмичен срок следва да разгледа отново върнатите за ново разглеждане решения, по реда на чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА.