Продължава обявяването на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък и землището му.
Служба по геодезия, картография и кадастър-Стара Загора, съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Казанлък, община Казанлък, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.
В законоустановения срок до 07.08 2015 г. заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора.
Те могат да направят това и по електронен път на e-mail: stara.zagora@cadastre.bg на Служба по геодезия, картография и кадастър-Стара Загора с приложени документи за собственост и попълнен формуляр за възражение. Формулярът за възражение може да се изтегли от сайта на община Казанлък, www.kazanlak.bg
За удобство на гражданите на гр.Казанлък, възражения могат да се подават и в сградата на Община - Казанлък на бул.“Розова долина“ № 6, северния вход /бившето НТС/.