5% отстъпка в данъците до 2 май
До 2 май 2017 г. данъкоплатците в община Казанлък могат да ползват 5%-на отстъпка при заплащане на дължимите данъци за недвижими имоти и такса-смет. Плащането може да става в брой и чрез ПОС терминално устройство на касите на дирекция „Местни приходи” в Казанлък, всеки делничен ден от 8.30 до 17.30 часа.
Плащания в брой се приемат и в паричните салонина „Български пощи” ЕАД, РУ„ЮИР” или чрез интернет услугите на EasyPay и Epay.
Всички дължими данъци и такси могат да бъдат заплащани и в кметствата по населени места на територията на община Казанлък.
От дирекция „Местни приходи” напомнят, че е предвидено данъчно облекчение за недвижими имоти на граждани, за които те са основно жилище. За тези имоти се дължи данък с 50 %-но намаление.
Според закона, данъчно облекчение може да се ползва само за един недвижим имот. За имот, който е основно жилище на лице, с установена посъответния ред намалена работоспособност над 50%, дължимият данък се намалява със 75%.
Данъкът върху недвижими имоти се плаща на две равни вноски: първа вноска до 30 юни и втора вноска до 30 октомври нагодината, за която е дължим.
Данъчно задължено лице, което не подаде в определения срок декларацията по чл. 14 /за декларирането на новопридобити имоти/, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба от 10 до 400 лева.
Глобата за юридически лица е имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лева, ако не е предвидено по-тежко наказание.
От Община Казанлък предупреждават, че съгласно Закона за местните данъци и такси, за неплащанетов срок на дължимия данък върху недвижими имоти единствената санкция е начисляването на лихва за просрочие върху дължимия данък.