На 25 януари, на заседанието на общинските съветници в Казанлък, ще се разгледа предложението Посетителския център „Музей на фотографията и визуалните изкуства“ да се преобразува в Музей на фотографията. С новият си статут ще бъде културен институт по смисъла на Закона за културното наследство и Закона за закрила и развитие на културата. „Това преобразуване ще допринесе за утвърждаването на града като център за този вид изкуство. Като единствен музей на тази тема в България, тук ще се съхраняват постиженията на българските творци, като те ще бъдат популяризирани в страната и извън границите на България“, се изтъква в мотивите на вносителя, кметът на община Казанлък.
От създаването си през 2015, до днес, музеят е организатор на множество дейности – фотоконкурси, пленери, изложби и други инициативи, с което зае трайно и ярко място в културния живот на общината. Новият статут ще му позволи да продължи и обогати тези свои дейности. Средствата за тях, както и за поддръжката на сградния му фонд се обезпечават от местната хазна. Утвърждава се щата му от трима служители, а на кметът на Казанлък се възлага да изготви и съгласува с Министерството на културата и представи за приемане Правилник за устройството и дейността на музея.