„Техническият колеж е лидер сред висшите технически училища по отношение на практическото обучение, провеждано в реални производствени условия във водещи в технологично отношение машиностроителни фирми в община Казанлък – е мнението на доц. д-р инж. Пламен Угринов, организатор на учебната дейност в Колежа в Казанлък. -Това става възможно благодарение на бизнеса, който вижда в лицето на Техническия колеж една сериозна и отговорна образователна институция, излизаща извън стандартните клишета и подготвяща висококвалифицирани кадри за непосредствена реализация в предприятията на Казанлък.”Техническият колеж в Казанлък е в структурата на едно от най-реномираните висши технически училища в България – Техническия университет в София. Той бе открит през октомври 2017 година в отговор на нарасналата потребност от висококвалифицирани инженерни кадри в сферата на машиностроенето в Казанлък. Учебното заведение е резултат от съвместните усилия и успешното взаимодействие на местната власт, бизнеса в града и академичното ръководство на Техническия университет в София. То е и една от постигнатите дългогодишни мечти на казанлъчани – да имат висше училище на своя територия.

Партньорството между образователната институция, бизнеса и ръководството на общината продължава, което е важен фактор за ползотворното обучение на студентите и за целия образователен процес. От миналата година Колежът е в самостоятелна учебна сграда, което стана благодарение на фирмите в Казанлък. Те се включиха в мащабната дарителска кампания, инициирана от Николай Ибушев, изпълнителен директор на „Арсенал” АД и председател на групата съветници „Експерти за Казанлък”. 320 хиляди лева бяха събрани под формата на дарения за ремонт и обзавеждане на предоставената на Колежа сграда. Включиха се 32 фирми и 14 физически лица. Близо 30% от общата сума е дарена от „Арсенал” АД. Общинските съветници от „Експерти за Казанлък” също се отзоваха с дарения от 6000 лева.

Вече две години години в Техническия колеж в Казанлък се осъществява обучение по специалността „Технология на машиностроенето” за получаване на образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър”. Колежаните са кадри на машиностроителни предприятия на територията на община Казанлък. Във втори курс те са 74, а в първи курс – 55. Първокурсниците от „Арсенал” са 32, като и на двете студентски групи отговорниците са арсеналски кадри – Александър Гривов и Мадлен Желева. Второкурсниците от „Арсенал” са 25, отговорник на групата е Милен Дунков, също арсеналец.

Освен фундаменталните дисциплини (математика, физика и други) и общоинженерните дисциплини (инженерна графика, материалознание, технология на машиностроителните материали, съпротивление на материалите, машинни елементи, теория на механизмите и машините, механика на флуидите и др.), които служат като основа на инженерното образование, се изучават специални и специализиращи дисциплини. Специалните дисциплини (рязане на материалите, режещи инструменти и технологична екипировка, металорежещи машини, технология на машиностроенето (общ и специализиращ курс), компютърно проектиране в машиностроенето CAD І и CAD ІІ и др.) изграждат базата на обучението по специалността. Към тях се отнасят и свободно избираеми курсове по теми, свързани с електрозадвижването и управлението на технологичното оборудване. Специализиращите дисциплини насочват към задълбочена подготовка в конкретни реализации по специалността, изцяло съобразени със спецификата на машиностроителния профил на Казанлък. Организирани са в две групи.

Група 1: Специализираща подготовка „Използване на машини с ЦПУ“ с дисциплини: машини с ЦПУ, технологични процеси за машини с ЦПУ, диалогово, ISO и САМ-програмиране на машини с ЦПУ, настройване на машини с ЦПУ.

Група 2: Специализираща подготовка „Хидравлика и пневматика“ с дисциплини: хидравлични и пневматични машини, хидравлични и пневматични задвижващи системи, експлоатация и диагностика на хидравлични и пневматични машини и системи.

Теория и практически упражнения в реални производствени условия се съчетават така, че студентите да получат широкопрофилна подготовка. Огромно предимство е непосредственото участие на машиностроителните фирми в учебния процес, което е най-доброто за едно ползотворно обучение. „Техническият колеж е освободен от анонимността на потребителите на неговите кадри - в Казанлък техните именна са конкретни. Те наблюдават работата на Колежа, което е лесно обяснимо с пряката им заинтересованост от качеството на обучението. Не по-малък е ангажиментът ни и към очакванията на обществеността и общинското ръководство на Казанлък. В отговор на това учебният процес се провежда при необходимата организация, ред и академично ниво, съпровождани от висока посещаемост на занятията и добра успеваемост на студентите”, отчита доц. Пламен Угринов.