Законът за счетоводството бе приет на второ четене Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за счетоводството беше приет на второ четене днес. С приетите промени се въвеждат много по-високи санкции за фалшиво счетоводство.
В закона се набляга на значително по-високи санкции за водене на фалшиво счетоводство. Глобите ще възлизат между 5000 и 15 000 лв., вместо досегашните между 500 и 5000 лв. За фирмата санкцията ще бъде между 10 000 лв. и 20 000 лв., вместо от 2000 до 10 000 лв., както беше до момента.
Други промени в закона предвиждат крайно предприятие майка, чиито консолидирани приходи надвишават 1 500 000 000 лв. за всеки от последните два отчетни периода, да изготвя и публикува декларация с информация за подоходния/корпоративния данък за втория отчетен период.
Наред с това, в преходните и заключителните разпоредби са въведени изменения в Закона за обществените поръчки. Те предвиждат възложителят да изисква представяне в петдневен срок на обосновка за начина на образуване на предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, когато то е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.