Лицата, които по занятие предоставят услуги за прехвърляне или обмяна, съхраняване или управление на виртуални активи (криптовалути), позволяващо на контрол върху тях, както и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, подлежат на вписване в електронен публичен регистър към НАП (чл. 9а, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари).
Изискването е в синхрон с приетите от Народното събрание на Р. България промени в ЗМИП и Наредба № Н-9 от 7 август 2020 г., които влизат в сила от 22.03.2024 г.
Дружествата и физическите лица, които подлежат на вписване в регистъра, трябва да подадат заявление непосредствено преди започването на дейността си. То се изпраща в приходната агенция по електронен път с квалифициран електронен подпис на имейл: nap@nra.bg или чрез Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ).
Вече вписаните в публичния регистър лица следва да подадат в периода от 22.03. до 22.05.2024 г. заявление за промяна в регистъра (чл. 9а, ал. 1 от ЗМИП), заедно с необходимите документи:
При подаване на заявление за промяна на данните в публичния регистър не се дължи такса.
В случай че не бъде подадено заявление в посочения срок, лицата ще бъдат служебно заличени от регистъра.
Повече информация може да намерите на интернет страницата на НАП или на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700, съобразно тарифата на съответния оператор, или в компетентния Ви офис на НАП, както и да направите запитване на електронна поща: infocenter@nra.bg.