Държавите членки официално приеха регламент на Съвета на Европейския съюз относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията. Той въвежда общи мерки за намаляване на търсенето на електроенергия и за събиране и преразпределение на „излишните“ приходи от енергийния сектор към домакинствата и малките и средни предприятия.
Регламентът на Съвета определя доброволна обща цел за намаление с 10% от брутното потребление на електроенергия и задължителна цел за намаляване с 5% на потреблението на електроенергия в пиковите часове. Държавите членки ще определят 10% от пиковите си часове между 1 декември 2022 г. и 31 март 2023 г., през които ще намалят търсенето. Те ще могат свободно да избират подходящите мерки за намаляване на потреблението и за двете цели през този период.
Съветът се съгласи да ограничи пазарните приходи на 180 евро/MWh за производителите на електроенергия, включително посредници, които използват така наречените инфрамаргинални технологии за производство на електроенергия, като възобновяеми енергийни източници, ядрени и лигнитни въглища. Такива оператори са реализирали неочаквано големи финансови печалби през последните месеци, без оперативните им разходи да се увеличават. Това се дължи на ролята на въглищата и газа като ценообразуващи пределни източници, които в момента надуват крайната цена на електроенергията.
Нивото на тавана е предназначено да запази рентабилността на операторите и да избегне възпрепятстването на инвестициите във възобновяема енергия.
Държавите членки се споразумяха да използват избрани от тях мерки за събиране и пренасочване на „излишните“ приходи към подкрепа и защита на крайните клиенти на електроенергия. Въвежда се някои възможности за гъвкавост, за да отразят националните обстоятелства и въведените мерки на национално ниво. Те включват възможността за определяне на по-висок таван на приходите, използване на мерки, които допълнително ограничават пазарните приходи, разграничаване на технологиите и прилагане на ограничения към пазарните приходи на други участници, включително търговци, наред с други неща.
В ситуации, когато нетната зависимост от внос на дадена държава членка е равна или по-висока от 100%, те трябва да сключат споразумение до 1 декември 2022 г. за адекватно споделяне на излишъка от приходи с държавата членка износител.

Такса за солидарност за сектора на изкопаемите горива

Регламентът на Съвета определя задължителна временна вноска за солидарност върху печалбите на предприятия, извършващи дейност в секторите на суровия петрол, природния газ, въглищата и рафинериите. Вноската за солидарност ще бъде изчислена върху облагаемите печалби, определени съгласно националните данъчни правила през фискалната година, започваща през 2022 г. и/или през 2023 г., когато има над 20% увеличение на средната годишна облагаема печалба спрямо 2018 г. Вноската за солидарност ще се прилага в допълнение към обичайните данъци и такси, приложими в отделните държави членки.
Правителствата могат да запазят националните мерки, които са еквивалентни на таксата за солидарност, при условие че са съвместими с целите на регламента и генерират поне сравними приходи.
Държавите членки ще използват постъпленията от солидарната вноска за предоставяне на финансова подкрепа на домакинствата и компаниите и за смекчаване на ефектите от високите цени на електроенергията на дребно.

Мерки за търговия на дребно за малките и средни предприятия

Съветът се съгласи, че държавите членки могат временно да определят цена за доставка на електроенергия за малки и средни предприятия, за да подкрепят допълнително фирмите, които изпитват най-големи трудности заради високите цени на енергията. Държавите членки се съгласиха, че могат по изключение и временно да определят цена за доставка на електроенергия, която е под себестойността.