Срокът за изпращане на уведомление до НАП за сключен договор се увеличава на 7 дни

Отпада задължението за съставяне на графици за ползването на отпуски. Това решиха единодушно депутатите, като приеха на първо четене промени в Кодекса на труда, внесени от БСП.
В същото време отпада и двегодишната давност на неизползваните отпуски. Ако работникът не може да вземе целия или част от отпуска си в рамките на годината, работодателят ще бъде длъжен да осигури използването му до шестия месец на следващата година. Около това решение се обединиха депутатите от парламентарната социална комисия при обсъждането на второ четене на общ законопроект за промени в Кодекса на труда. Премахването на двегодишната давност на неизползваните дни отпуск беше предложено от председателя на социалната комисия, депутата от ДПС д-р Хасан Адемов. То се подкрепя от социалното министерство, но против него гласуваха депутатите от ГЕРБ, според които липсата на давност ще предизвика трупане на отпуски и финансови затруднения, особено в бюджетната сфера.

Заедно с премахнатата давност обаче депутатите одобриха предложението на ГЕРБ, което предвижда ползването на отпуски да може да се отлага за следващата година поради производствени причини или по искане на самия работник.

Това отлагане може да обхване всички полагащи се дни, а не както в момента - до десет дни от отпуска. Но работодателят е длъжен да осигури използването на отложената почивка в рамките на първите шест месеца на следващата година. Когато работодателят не е спазил това, работникът ще има право сам да определи времето за ползване, предвижда още идеята на ГЕРБ.

Към това се добавя и още едно предложение на д-р Хасан Адемов, според което всички неизползвани дни се запазват до прекратяване на трудовия договор със съответния работодател. Така на практика правото на ползване на отпуск от работниците е максимално защитено.

Депутатите приеха и предложението на ДПС - ако условията за пенсиониране са налице, работникът да може да се пенсионира и по собствена инициатива, освен по инициатива на работодателя.
С измененията в закона отпада и изискването работодателят да определя правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието.
Отпадна и задължението към микропредприятията и малките фирми за предварителното писмено уведомяване на Инспекцията по труда за удълженото работно време, също така и издаването на правилник за вътрешния трудов ред.
Редом с промените се увеличава и срокът за изпращане на уведомление до НАП за всеки сключен договор – от 3 на 7 дни.
Промените, които са одобрени от правителството на първо четене, са три. Първата е свързана с въвеждане на еднодневни трудови договори, промени в работното време с по-гъвкави граници и уеднаквяването на продължителността на платения отпуск за всяко дете, без значение на поредността.
Земеделските стопани ще могат да наемат сезонни работници за толкова дни, за колкото са им нужни за прибирането на реколтата.
Еднодневните договори ще важат само за растениевъдството и само за дейности, които не изискват специална квалификация. Един работник ще може да полага труд за не повече от 90 дни в рамките на годината.
Въвежда се и по-голяма гъвкавост на работното време, като идеята е работещите да могат да планират по-удобно за себе си работната седмица и, ако си тръгнат по-рано от работа, например, да могат да отработят изгубените часове в следващите дни.
При отпуск по бременност, раждане или осиновяване майката ще има право на допълнителен отпуск за отглеждането на детето, докато то навърши 2 г. В момента за четвърто, пето и следващо дете майката ползва половината от платения отпуск и 6 месеца неплатен.