Очакван излишък - 601 млн.лв.

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма към 31.08.2015 г. да бъде излишък в размер на 601 млн. лв. (0,7% от прогнозния БВП). За сравнение за същия период на предходната година бе отчетен дефицит по КФП в размер на 1 275,6 млн. лв. (1,6% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 2,3 процентни пункта. По-високите приходи и помощи продължават да бъдат основните фактори за подобрението в бюджетната позиция към края на август.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП към 31.08.2015 г. се очаква да бъдат в размер на 21 515,4 млн. лв. (70,9% от годишния разчет), като спрямо същия период на 2014 г. се отбелязва ръст от 12,0% (2 300,2 млн. лв.). Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, и постъпления в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия), които нарастват съответно с 1 567,9 млн. лв. и 732,3 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към август 2015 г., на база на оперативни данни и оценки, са в размер на 20 914,4 млн. лв., което е 63,7% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 20 490,7 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към края на месец август 2015 г. от централния бюджет, възлиза на 596,3 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС, Решение на Съвета 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности и Регламент на Съвета № 1150/2000 за прилагане на Решение 2007/436/ЕО.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец септември 2015 година.