Новите цени на ел. енергията от 1 август 2015 година
В официално свое съобщение до медиите ,EVN България разпространи новите цени наелектроенергията за клиентите на EVN България, в сила от 01.08.2015 година
В свое Решение №Ц-27 от 31.07.2015 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) постанови нови цени в сектор електроенергетика в сила от 1 август 2015 г. Така крайните цени с ДДС за битови клиенти на EVN България в Югоизточна България са както следва:

• Дневна тарифа 0,20492 лв. (с ДДС) / кВтч. Това е намаление с 0,44% спрямо досегашната цена от 0,20582 лв. (с ДДС)

• Нощна тарифа 0, 11638 лв. (с ДДС) / кВтч. Това е намаление с 0,41% спрямо досегашната цена от 0,11686 лв. (с ДДС)

В цените са включени цените за енергия, за пренос и достъп през електропреносна и електроразпределителна мрежи, както и цени за балансиране на енергийната система за снабдяване (0,00223 лв/kWh) и за разпределение (0,0001 лв/kWh), съгласно допустимите от КЕВР лимити.
Съотнесено към месечната консумация на едно средно домакинство в Югоизточна България от 200 квтч. дневна енергия и 70 квтч. нощна енергия, стойността на месечната фактурана това домакинство ще се намали с 0.22 лв., с включен 20% ДДС, т.е. от 49.35 лв. на 49.13 лв.

Ввсеки битов и малък стопански клиент на дружеството има възможност да отчете своя електромер към 1 август 2015 г. и да предостави данните в удобен за него EVN Офис до 5 август 2015 г. (сряда) включително.
За всички клиенти, които не са пожелали да отчетат сами електромерите си към 1 август 2015 г. ще важи следният принцип, който се прилага успешно от години при смяна на цени:
• Количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането през юли 2015 г. до 31 юли 2015 г. включително по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период.
• Количеството консумирана енергия по нови цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от 1 август 2015 г. до датата на отчитане през август 2015 г,. пак по същата средна дневна консумация за пълния отчетен период.
Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията във следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 31 юли 2015 г. включително и потребление по нови цени от 1 август 2015 г. Тези фактури предстои да се заплащат след 1 септември 2015 г.