Нови  иновативни услуги предлага от днес  Патентно ведомство

Патентно ведомство стартира две супер иновативни услуги за потребителите, съобщава на сайта си организацията.

Това са Електронно подаване на заявка за патент за изобретение и Електронно подаване на заявка за регистрация на полезен модел. И двете нови услиги се очакваха от бизнеса и предприемчивите хора в България с огромен интерес.

Двете нови електронни услуги, които стартират от днес, 24 септември са:Електронно подаване на заявка за патент за изобретение; Електронно подаване на заявка за регистрация на полезен модел


Те са достъпни чрез портала за електронни услуги https://portal.bpo.bg/:


С новите услуги се осигурява възможност за бързо и лесно подаване на заявки за патенти за изобретения и за регистрация на полезни модели, което без съмнение ще бъде високо оценено от иновационно и модерно развиващия се бизнес у нас.

За целта заявителят следва освен да е подготвил необходимия набор от документи към заявката, да разполага с регистрирация в системата за електронни услуги.

Въвежданите от днес услуги са продукт на софтурна разработка в изпълнението на дейностите залегнали в Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C03 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.