На 1 март в България и още 17 държави – членки на ЕС, Швейцария и Норвегия ще бъде въведена в експлоатация Системата за контрол на вноса 2 (ICS2) – фаза 2.
ICS2 - фаза 2 засяга всички икономически оператори, участващи в обработката, доставката и транспортирането на товари, експресни или пощенски пратки с въздушен транспорт. С нея се въвежда изискването за подаване на данни за Обобщени декларации за въвеждане (ОДВ) преди натоварване и преди пристигане за всички стоки, превозвани с въздушен транспорт, както и подаване на Уведомление за пристигане на транспортното средство. Подробна информация за икономическите оператори е публикувана на Е-Портала на Агенция „Митници“.
На ниво Европейски съюз (ЕС) подаването на данни към ICS2 - фаза 2 ще стартира в 13 часа на 1.03.2023 г., а достъпът до общоевропейския модул на TAXUD може да бъде заявен и осъществен чрез българския дигитален митнически профил на икономическия оператор. Изграждането на връзка между българската и европейската системи е извършено в рамките на Дейност 1 от проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
До началото на октомври ICS2 - фаза 1 и ICS2 - фаза 2 ще работят паралелно, а бизнесът ще може да се възползва от преходен период до 02.10.2023 г. след заявка към митническата администрация на държавата - членка, в която е регистрирана компанията. В същото време Европейската комисия обяви и дерогация за някои европейски държави, които нямат готовност за въвеждане на фаза - 2 към 01.03.2023 г.
Втората фаза надгражда функционалностите на ICS2 - фаза 1, която е в експлоатация в Агенция „Митници“ от 17.04.2021 г. Цялостното въвеждане на ICS2 на ниво ЕС се предвижда да приключи на 1.03.2024 г. когато ще бъде внедрена и фаза 3, обхващаща сухопътен (шосеен и железопътен) и воден морски транспорт. По този начин задължението за подаване на такива декларации не възниква едновременно за всички икономически оператори и зависи от вида на услугите, които те предоставят при международното движение на стоки.
Поетапно промяната ще засегне всички икономически оператори, участващи в обработката, доставката и транспортирането на товари, експресни или пощенски пратки, като например:
• Пощенски оператори в рамките на / извън ЕС
• Експресни куриери
• Въздушни товарни превозвачи
• Логистични компании за спедиция на товари
• Крайни получатели, установени в ЕС (за стоки, получени чрез морски транспорт)
• Морски, железопътни и автомобилни превозвачи
• Техни представители
Повече информация за ICS2 вижте на интернет страницата на Европейската комисия – Данъчен и митнически съюз – Митническа сигурност - ICS2 https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0_en#heading_1