Нов преносен оператор влиза на българския газов пазар Нов преносен газов оператор влиза на българския пазар. Днес Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Националният енергиен регулатор на Гърция - RAE ще връчат Окончателно съвместно решение за сертифициране на ICGB - компанията, учредена за изграждането на интерконектора между двете балкански съседки.
След успешното приключване на процедурата по сертифициране ICGB става вторият независим газопреносен оператор в страната. Решението на двата регулатора означава, че вече са изпълнени всички изисквания за въвеждане в търговска експлоатация на газовата връзка „Гърция-България“ (IGB). То е съгласувано с ЕК в ускорена процедура - заради изключително важната роля на интерконектора.
С приетото решение двата национални регулаторни органа на практика дават зелена светлина за старта на газовата връзка IGB, която е от стратегическо значение за региона, като осигурява диверсификация и на източниците, и на маршрутите на газовите доставки за България и за Югоизточна Европа.
Проектният му капацитет за пренос на 3 млрд. куб. м природен газ създава допълнителни възможности за доставки от Южния газов коридор и от пазарите на втечнен природен газ от различни точки на света.
Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество ICGB, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания DEPA International Projects (50%) и италианската енергийна група Edison S.p.A (50%).
Газопроводът IGB е проектиран за свързване с гръцката национална газопреносна система (DESFA S.A.) и с Трансадриатическия газопровод (TAP AG) в района на Комотини (Гърция), и с българската газопреносна система (Булгартрансгаз ЕАД) в района на Стара Загора. Oбщата дължина на интерконектора е 182 км. В зависимост от пазарния интерес към използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът на газопровода е проектиран да се увеличи до 5 млрд. куб. м/год. с допълнително изграждане на компресорна станция.