КЕВР продължи с 10 години лиценза на енергийната борса Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) продължи срока на лицензията на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“. Лицензията се издава за срок до 10 години.
Правният, икономическият, финансовият и техническият анализ е показал, че БНЕБ притежава технически възможности, финансови, материални и организационни ресурси за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“.
С решението за продължаване на лицензията регулаторът одобри и Правила за работа с клиенти, уреждащи реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали, данните за потреблението и достъпа на доставчиците и потребителите на енергийни услуги до тях.
В съответствие с изискванията на нормативната уредба комисията проведе открито заседание. В него участва изпълнителният директор на БНЕБ Константин Константинов, който изрази съгласие с изводите в доклада.