По време на среща на Сдружението за модерна търговия (СМТ), което се проведе в София, стана ясно, че представителите на големите вериги в България напълно подкрепят въвеждането на депозитна система в страната и са на мнение, че тя ще е от полза за всички по веригата – от производителите до крайния потребител.
Производството на опаковки и управлението на отпадъците от тях е икономически сложен и важен сектор, който генерира общ оборот от 370 милиарда евро на европейско ниво. Той има значителна роля и потенциал за превръщането на Европа в чиста, устойчива и кръгова икономика, която е в съответствие с Европейския зелен пакт, пишат от Европейската комисия.
Действащата Директива относно опаковките и отпадъците от опаковки, въведена през 1994 г., не успя да намали отрицателното им въздействие върху околната среда. Секторите, в които не успя да постигне подобрение, са прекомерното опаковане; увеличаването на количествата нерециклируеми опаковки в опаковъчния микс; объркващото етикетиране, което затруднява потребителите при сортирането; и много слабото използване на рециклирано съдържание в пластмасовите опаковки, което означава огромна загуба на ценни ресурси.
За да се насърчи повторната употреба или повторното пълнене на опаковки, за компаниите в целия ЕС ще се прилагат задължителни цели за повторна употреба или повторно пълнене на опаковки, например ястията или напитките за вкъщи. Също така ще има известна стандартизация на форматите на опаковките и ясно етикетиране на опаковките за многократна употреба.
В предложението също така са предвидени задължителни депозитни системи за връщане на пластмасови бутилки и алуминиеви кутии за напитки. Според новите правила на Брюксел до 2025 г. трябва да рециклираме 77% от пластмасовите бутилки за еднократна употреба. Всяка нова бутилка трябва да съдържа 25% рециклиран материал.
Вариант за постигане на тези критерии е депозитната система, която се прилага вече в 12 държави, а още 13 планират да я въведат. В България тепърва започваме да водим разговор по този въпрос.