Работодателите от област Стара Загора предпочитат наемането на младежи пред взимане на работа на хора над 50 и продължително безработни, отчита областната служба по заетост относно ползването на мерките за насърчаването на заетостта, по които фирмите имат право на финансова подкрепа по различни програми съгласно Закона за насърчаване на заетостта. 26 безработни до 29 години в Старозагорско са намерили работа през април чрез преференциите, които държавата дава за работодатели по чл.36 ал. 1 от закона и едва 3-ма души са наети като трайно безработни, съобщават от областната служба по заетостта. 8 души над 50 и едва 10 в нови микропредприятия, са намерили работа по мерките, даващи финансова помощ на работодатели по други два от членовете на Закона за насърчаване на заетостта. 28 души с увреждания също са наети за предходния месец, в който безработицата в страната продължава да намалява и стигна 9.3 %, което е с 0.6 процентни пункта по-ниско от това през предходния март. Спрямо същия месец на 2015-та, безработицата отчита общ спад от 1.4 %.


По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, в отчетния месец в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 11 118 безработни и равнището на безработица е 7,5 на сто, с 1,8 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,5 процентни пункта, а регистрираните безработни със 750 души. С най-ниско равнище на безработица е община Казанлък – 4,2 на сто, а с най-високо - община Николаево - 64,3%.
В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 2070 (59,9 на сто). Увеличението спрямо предходния март е с 0,5 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените специалисти – 41,8 на сто през април, 41,2 на сто предходния март. Намаляват безработните в младежка възраст (360 през месец април, 409 предходния март). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 260, тоест 72,2 на сто от всички регистрирани в отчетния месец младежи. Сравнението с предходния март, показва намаление с 6,5 на сто. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 1763, с 8,3 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години през март. Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 1332 в отчетния месец, 1454 през месец март.
Като цяло по насърчителните мерки на държавата, нова работа в Старозагорско са намерили за периода общо 46 души. 72 души са станали платени лични асистенти, обслужващи хора с увреждания след заявка от тяхна страна в бюрата по труда. През април са обявени 804 работни места на първичния пазар на труда. Общо устроените на работа за месеца са 953.
Вече са обявени и стажантските програми за новозавършили. Търсят се стажанти в областта на рекламата и дизайна, икономисти и касиери, както и инженери – електрончици. В програмата за обучение на младежи без стаж, са включени инженерни, икономически и технически направления, повечето – за среднисти.
Бюрото по труда в Казанлък в последната седмица обяви места отново за медицински сестри - 6 сестри се търсят на територията на местното бюро. Останалите позиции са преобладаващо работнически.