До 20 хил. лева безвъзмездно за бизнес идеи на завършващи висшисти
Планирани са 300 000 лева от бюджета на Министерството на икономиката за 2017 годинапо проект “Техностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”= Ресорният министър в служебния кабинет с премиер Огнян Герджиков - Теодор Седларски, разпореди стартиране на процедурата по изпълнението на проекта.Очаква се процедурата да бъде открита през март 2017г., след изготвянето и приемане на ново Оперативно ръководство по проект “Техностарт 3”.

Целта е да бъдат насърчени младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи - студенти, докторанти и завършили висше образование през настоящата година, да реализират идеите си в сферата на промишлеността, в научаната и развойна дейност и да се популяризират успехите им.

Финансирането в рамките на проекта е в размер на 90% от общия размер или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. За целта всеки одобрен кандидат трябва да регистрира своя фирма и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финансиране или до 2200 лева за всеки одобрен бизнес план.

Разходите по проекта, които ще бъдат признати, са за придобиване на дълготрайни материални активи; разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи; разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения; за закупуване на материали и консумативи; за външни услуги и разходи за банкови такси, свързани с обслужване на банковата сметка по проекта и необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана.