БНБ вдига задължителните резерви на банките Управителният съвет на Българската народна банка прие на свое заседание промени в Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ. Решението беше оповестено от пресцентъра на централната банка.
Промените предвиждат от 1 юни 2023 г. процентът на задължителните минимални резерви по привлечените от банките средства от нерезиденти да се увеличи от 5% на 10%, а от 1 юли т. г. минималните резерви по средства и от резиденти, и от нерезиденти, се вдигат от 10 на 12 процента.
От БНБ обясняват, че към момента се набюдават ускорени темпове на нарастване на потребителските цени, висок растеж на заплатите в частния сектор, силно потребителско търсене и запазващ се висок растеж на кредита за домакинствата. От националната банка допълват, че продължаването на тези тенденции създава потенциални рискове по отношение на устойчивостта на банковата система и по отношение на изпълнението на основната цел на БНБ за поддържане на ценова стабилност.
В условията на значителен приток на привлечени ресурси в банковата система, висока ликвидност и конкуренция в банковия сектор се наблюдава слаба и бавна трансмисия от повишаването на основните лихвени проценти в еврозоната към лихвените проценти по депозитите и кредитите в България, посочват още от Българската народна банка.
Отчита се също бавна и слаба степен на пренасяне на промените в паричната политика на Европейската централна банка и на ограничените ефекти от предприетите от БНБ увеличения на антицикличния капиталов буфер върху кредитната активност. В тази връзка повишаването на задължителните минимални резерви цели затягане на монетарните условия в страната. Предвижда се мярката да изтегли част от текущата свръхликвидност в банковата система и да допринесе за намаляване на свободните ресурси, с които банките могат да кредитират, създавайки стимули за по-бързо и значително пренасяне на повишените лихвени проценти на паричната политика в еврозоната в цената на кредитите.
Очаква се забавянето на кредитната активност да спомогне за постепенно намаляване на темповете на инфлацията чрез влиянието върху потреблението финансирано със заемни средства. Според БНБ понижаването на темповете на растеж на кредита ще допринесе и за намаляване на кредитния риск в банковата система.