Близо 3 млрд. лева е размерът на одобрените от Правителството годишните разчети на сметката за средствата от ЕС на ДФ „Земеделие” за 2020 година.

Планирани са общо 2 898,8 млн. лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство. От тях 2 633,1 млн. лева са за европейски пари, 265,7 млн. лева са средствата от националния бюджет.
За развитие на селските райони са предвидени 843,5 млн. лв. Основно плащанията ще се насочени за „Инвестиции в материални активи“, „Развитие на стопанството и стопанската дейност“, „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и мярка ЛИДЕР.


По линия на директните плащания от Програмата за развитие на селските райони са заложени 298,9 млн. лв., които ще обхващат направленията агроекология и климат, биологично земеделие и Натура 2000.
По схемата за единно плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други са определени 1 567,4 млн. лв.