Нова техническа експертна комисия ще обследва причините за рухналата стена в Природо-математическа гимназия „Никола Обрешков" в Казанлък, тъй като изготвеният доклад в резултат на досега направеното обследване не е одобрен, информират от МРРБ.

Досега назначена със заповед на началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол" - Стара Загора комисия обследва причините, довели до срутването на сградата, анализирайки изготвените инвестиционни проекти, изпълнението на строителните работи, механизма на аварията и определи виновното поведение. Членовете на комисията - проектанти, включени в състава й, по препоръка на регионалната структура на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - Стара Загора, обаче, не са се ангажирали с изготвяне на техническа експертиза за състоянието на авариралия строеж или част от него. В предписанията за отстраняване на последиците от аварията компетентните за това лица не са посочили конкретни мерки за преодоляването им, а само задължават това да се направи след цялостно обследване и експертно заключение за реалното състояние на авариралия строеж.

Техническата експертна комисия не е изпълнила докрай поставената й задача, поради необходимостта от допълнително време за обстойно и пълно обследване, проверки, проби и оразмерявания. По тази причина представеният протокол за обследване на авария не следва и не може да бъде одобрен.

Съгласно разпоредбите Наредба за обследване на аварии в строителството, в 7-дневен срок, считано от 7 юли следва да бъде назначена нова техническа експертна комисия, която да направи безпристрастна оценка на ситуацията. Предвид необходимостта от висок професионализъм, специфични познания по възстановителни дейности при бедствия и аварии, вземане на решения в кратки срокове, за участие в нея са поканени експерти - лица с пълна проектантска правоспособност по части "конструктивна", „архитектура" и „геология", от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България, Университета по архитектура, строителство и геодезия и Научноизследователския строителен институт.

Информацията е на Дарик радио Стара Загора