8 са офертите в обществената поръчка за изработване на технически проект за ремонта на надлеза при км 0 на път ІIІ-5007 Ягода – Конаре, преминаващ над път І-5 Казанлък – Стара Загора. Съоръжението е част от пътен възел „Ягода“. То е в аварийно състояние и е с намалена носимоспособност поради разрушения по главните греди вследствие на удар от извънгабаритно превозно средство. Надлезът е с дължина 78 м, широчината на пътното платно е 10 м, има и два тротоара по 1,25 м.
Отворените оферти са на:
· ПЪТПРОЕКТ ЕООД;
· ВИА-ПЛАН ЕООД;
· Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, в което участват: "Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;
· ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД;
· ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД;
· ТРАНСКОНСУЛТ-22 ЕООД;
· ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД;
· ИЛИЯ БУРДА ЕООД.
Прогнозната стойност на поръчката е 66 924 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 90 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.
Целта на обществената поръчка е да се изработи технически проект за ремонтно-възстановителни работи на пътното съоръжение, гарантиращ технико-експлоатационни показатели, съответстващи на новите нормативни документи, носимоспособност и дълготрайност на надлеза, както и да се осигурят безопасни условия на движението и комфорт на пътуващите.
Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение.