Безработицата в България е 4,7%, показват данни на Националния статистически институт. Коефициентът на икономическа активност за хората на възраст от 15 до 64 навършени години е 73,2%, като сравнение с второто тримесечие на 2021 г. показва увеличаване с 1,3 процентни пункта, съобщи НСИ.

Коефициентът на безработица е 4,7%, или с 0,9 процентни пункта по-нисък в сравнение с второто тримесечие на 2021 година. Обезкуражените от липса на работа хора на възраст 15 – 64 навършени години са 49,6 хил., или 4.3% от икономически неактивните хора в същата възрастова група.

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите с трудова дейност хора е 3121 хиляди, от които 1661,4 хил. са мъже и 1459,6 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. броят на заетите хора се увеличава с 1.9%. Относителният дял на заетите хора от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.7%, като при мъжете този дял е 59.7%, а при жените – 48.1%. В сектора на услугите работят 1 980.8 хил., или 63.5% от заетите хора, в индустрията – 932.4 хил. (29.9%), и 207.8 хил. (6.7%) – в селското, горското и рибното стопанство.

Безработните са 152.2 хил., от които 86.9 хил. (57.1%) са мъже и 65.3 хил. (42.9%) – жени. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. броят на безработните хора намалява с 30.7 хил., или с 16.8%.

От всички безработни хора 10.7% са с висше образование, 52.5% – със средно, и 36.7% – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.5% за висше образование, 4.3% за средно образование и 15.2% за основно и по-ниско образование. От общия брой на безработните хора 20.1 хил., или 13.2%, търсят първа работа.