Разширяват „Розариум”-а с имот за над 1 млн. лева?

Точка първа в дневния ред на сесията на Общинския съвет на 28 октомври т.г. е „Придобиване на възмездно право на собственост чрез закупуване на недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5672 с административен адрес: гр. Казанлък, ул. „Войнишка“, със средства на общината.” Имотът заема площ от 2222 кв.м (2221 кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък). Целта е с тази стъпка да се постигне разширяване на парк "Розариум".

Предложената цена за закупуване на частния имот е в размер на 1 100 000 лева, като изготвената данъчна оценка за него, съгласно приложените удостоверения, е в размер на 69 993,00 лева. Поземленият имот граничи с парк „Розариум“ и попада в общата част на парка, който по Подробен устройствен план, одобрен с решения на ОбС-Казанлък, е с отреждане „Ритуален дом и озеленяване”, пише още в докладната записка по точката.

За имота е изготвена и пазарна оценка от лицензиран оценител на стойност 1 милион 127 хиляди 800 лева, става ясно от доклада, а предложението е той да се придобие от Общината за 1 милион 100 хиляди лева.

Според председателя на ОбС Николай Златанов пред БТА, до 1997 година този имот е бил общинска собственост и е бил част от градския парк. По думите му е постъпило заявление от собственика на имота, че той желае да го продаде на Община Казанлък. "Там бяха водени дългогодишни разговори с цел реализиране на частен инвестиционен проект, включващ изграждане на жилищна кооперация, на което Община Казанлък се противопостави", допълва Златанов. Той уточнява, че теренът е необходим за цялостно завършване на парка и че сумата може да бъде осигурена от Община Казанлък, без да се налага да се тегли кредит.

В публикувания по точката доклад на общинска администрация е записано: „Предвид инвестиционните намерения на Община Казанлък за ускорено и хармонично развитие на града, за по-пълното и всестранно развитие и задоволяване на потребностите на населението, разширяването на парк „Розариум“ би дало тези предпоставки за реконструкция на парка и разширяване на зелените системи и озеленените площи.”