Проверяват домовете за възрастни хора в областта

Районна прокуратура-Стара Загора се самосезира и възложи проверка за дейността на домовете за възрастни хора на територията на област Стара Загора

По реда на надзора за законност и защита на обществения интерес наблюдаващите прокурори са разпоредили извършването на проверка от органите на МВР. Указано е да се изискат копия от регистъра към съответната община, касаещ домове, хосписи и центрове за възрастни хора на територията на област Стара Загора. Да се изиска и официална информация от Агенцията за качество на социалните услуги към Министерство на труда и социалната политика относно състоянието и дейността на наличните домове от посочената категория.

При проверката следва да се включат и представители на Регионална дирекция “Социално подпомагане“ - Стара Загора, които да проследят отговарят ли регистрираните домове, включително и частните, на разпоредбите на Закона за социалните услуги и на свързаните подзаконови нормативни актове /правилници и наредби/ и да предприемат действия, съобразно своите правомощия и компетентност. Да се приложат копия на съставените актове за установени административни нарушения.

Проверката се извършва в двумесечен срок.