Петима са кандидатите за позицията „Управител“ на ДКЦ „Поликлиника - Казанлък“ ЕООД, съобщи председателят на Комисията за организиране и провеждане на конкурса Ахмед Мехмед, заместник-кмет на община Казанлък. На 10 ноември членовете на комисията са отворили пред кандидатите пликовете за проверка дали са налични всички документи.

Тепърва предстои да бъдат разгледани представените програми за развитие на това общинско дружество за период от 3 години.

Ахмед Мехмед не посочи конкретните имена на участниците, подали документи за конкурса. Той поясни, че едно от основните изисквания към тях е да имат образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт или „магистър“ по икономика и управление, с придобита научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията в областта на здравния мениджмънт. Изисква се също най-малко 5 години трудов стаж по специалността.

Предстои да бъдат обявени резултатите от първия етап, като допуснатите кандидати ще бъдат поканени за явяване в следващия. Според Решение № 238 на Общинския съвет за конкурса, до събеседване ще се допускат кандидати, получили оценка на програмата за развитие, не по-ниска от 4.50.

По наша информация, досегашният управител на ДКЦ „Поликлиника – Казанлък“ д-р Петър Лучев не е сред кандидатите за позицията.