До започване на учебната година няма училища на територията на област Стара Загора, които са с неизпълнение на предписаните мерки - вътрешни ремонти, боядисване на класни стаи и коридори. Няма учебни заведения, на които са издадени заповеди за спиране на дейността или на техни части и обекти, информира Регионалната здравна инспекция, която извърши проверки в учебните заведения за готовността им за новата учебна година. Направени са 88 проверки на учебни заведения на територията на област Стара Загора, които са свързани с привеждането им в съответствие със здравните изисквания.

Продължава извършването на здравен контрол с насоченост към възникналата епидемична обстановка в страната от месец март 2020 г. и спазването на противоепидемични мерки, въведените със заповеди на министъра на здравеопазването.

Издадено е едно предписание на учебно заведение за привеждане в съответствие със здравните изисквания до започване на новата учебна година. До момента няма наложени санкции за неизпълнените предписани мероприятия.

Висшите учебни заведения също са в готовност за започване на учебната година.

Текущо и при необходимост, органите на Държавния здравен контрол ще оказват на място методическа помощ на директорите и на медицинските специалисти, с оглед на изпълнението на въведените противоепидемични мерки, съгласно приетите „Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19“.