Нова такса-смет от 2017 година

От 1 януари 2017 година казанлъчани ще плащат нова такса за битовите си отпадъци, при изчисляването на която отпада като база данъчната оценка на имота.

Съгласно Закона за местните данъци и такси изчисляването на размера на такса-смет ще бъде според количеството на битовите отпадъци за имота или броя ползватели на услугата. Количеството отпадък ще се смята чрез торби с определена вместимост и товароносимост или ще се определя съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на отпадъците и честотата за тяхното транспортиране. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя на ползвател или пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет. Основата не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена, казва Законът. В същото време Общинският съвет може да определи различни основи за отделните населени места в дадена община или дори за части от тях.

Колко точно ще струва на казанлъшките данъкоплатци събирането, извозването и третирането на битовите отпадъци от 2017-а, към момента не може да се каже. Но трябва да се вземат под внимание, освен новите изисквания, и два допълнителни фактори от тази година, които ще утежнят таксата. Това са откриването на Регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница, докъдето ще бъдат транспортирани отпадъците от община Казанлък, и новата Претоварна станция на Казанлък, която заменя старото сметище. В зависимост от направената план-сметка за всички видове дейности, свързани с чистотата и извършвани от общинското предприятие, ще се определи и годишният размер на такса-смет.

В момента се работи по нова методика за изчисляване размера на такса-смет в община Казанлък, каза Николай Чалъков, директор на Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“.

От 1 януари 2017 година методиката влиза в сила, като дотогава тя трябва да бъде разгледана от Общинския съвет на Казанлък и измененията да залегнат в Наредба 26. Идеята е да бъде по-справедливо облагането на населението с данъка за поддържане на чистотата.

От 2012 до 2016 година размерът на такса-смет в община Казанлък не беше променян. Досега таксата се изчисляваше въз основа на данъчната оценка на имота. За жилищните имоти на физическите лица в град Казанлък тя беше в размер на 2 промила /2 на хиляда/ върху данъчната оценка на имота, за тези в населените места - 3 на хиляда. За юридическите лица 2 промила се изчисляваха върху по-високата от двете основи – данъчна и отчетна стойност на имота.