Създават електронни партиди на недвижимите имоти Парламентът прие окончателно на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, внесени от Министерския съвет. С тях се цели създаване на електронни партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи като основна предпоставка за създаване на имотен регистър.
Агенцията по вписванията създава и поддържа обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи.

Службата по вписванията в съдебния район на съответния Районен съд ще въвежда в електронните партиди информация за имота, за собственика му и за признаването и прехвърлянето на правото на собственост, за ипотеки и възбрани, както и вписаните актове с приложените към тях документи в електронните партидни дела, приеха депутатите.
В срок до 30 юни 2026 г. Агенцията по вписванията трябва да дигитализира наличния хартиен архив в службите по вписванията, реши още парламентът.
Беше прието разпорежданията на съдията по вписванията да се извършват и по електронен път с квалифициран електронен подпис, а вписването в партидата да се удостоверява и с квалифициран електронен времеви печат по смисъла на европейски регламент. Тези два текста влизат в сила две години след влизането в сила на настоящите изменения в закона.
Към настоящия момент вписванията продължават да се осъществяват по персоналната система само на хартия, посочва Министерският съвет.
С приемането на Закона за кадастъра и имотния регистър през 2000 г. е предвидена законодателна реформа в системата на вписванията, която предвижда имотният регистър да се води не само на хартия, но едновременно с това и в електронен вид. Повече от 20 години след приемането на закона тази законодателна реформа не е осъществена на практика, се казва още в мотивите за измененията. В службите по вписванията съществува огромен архив от вписани актове на хартиен носител за периода от 1900 г. до 2009 г., който е необходимо да бъде дигитализиран.