Втората седмица на месец ноември е посветена на Качеството. Още през 1958 година в САЩ решават да отделят от календара един специален ден за него. Първоначално се празнувало през втория четвъртък на ноември, а след това, вероятно отчитайки значението на тази толкова важна категория за всички видове стоки и услуги, денят преминава в седмица. За България тези дни не са официално обявени, но пък хората, чиято работа е да следят и контролират качеството, си ги знаят.
Принципите на Системата за управление на качеството (СУК) в „Арсенал“ са заложени още в момента на установяването на предприятието в Казанлък.
Синхронизирането ѝ с изискванията на международните стандарти ISO 9000 се залага през месец юли 1995 г. със заповед № 682 на изпълнителния директор инж. Крум Христов. Определена е насоката на доразвиване на фирмената политика в 40-месечна програма за сертификация: АРСЕНАЛ-9001. Това поставя началото на подготовката за поетапното изграждане на системите за осигуряване на качеството в отделните заводи и във функционалните направления. Учредява се Съвет по качеството, изготвя се Правилник за устройството и дейността му и се създава отдел „Осигуряване на качеството“, който е обособен като звено в състава на направление „Качество“. За ръководител на отдела е назначен инж. Камен Кънев. Определени са работни групи на фирмено ниво, обхващащи различните дейности на дружеството. Заедно с това стартира и обучението на ръководители и отговорници, съобразени с принципите на технологията за изграждане на система за осигуряване на качеството по модел на ISO-9001. Разработени са предварителният обхват, съдържанието, междинните и крайните срокове, очакваните резултати и начинът на работа на групите.
Задачата по изграждането на системата за осигуряване на качеството в Завод 5 е възложена на Досьо Димитров, ръководител Направление „Управление на качеството и технически контрол”.
Ръководството на дружеството осигурява консултант – фирма „Алфа Куолити”, за подготовката за сертифициране на системата за осигуряване на качеството в Завод 5 .
През август 2000 година Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) извършва оценка на системата за осигуряване на качеството в Завод 5 и на 30 август издава сертификат за съответствие на ЗММ „Арсенал“ с изискванията на ISO-9001.
Паралелно с подготовката за сертификация на Завод 5, през лятото на 1997 г.
започва внедряването на изискванията на съюзната публикация на NATO AQAP-110
в заводите за производство на въоръжение и боеприпаси.
През лятото на 1999 г. ръководителят на бюро „Осигуряване на качеството“ при Завод 2 – инж. Йордан Йорданов, и директорът на завода докладват, че заводът е готов за сертификация по AQAP-110. От Министерството на отбраната е проведен първият диагностичен одит на системата по качество в „Арсенал“ и препоръките са да се представи система за цялото дружество.
Тогава организационната дейност е възложена на инж. Йордан Йорданов, настоящият технически директор на „Арсенал“ АД.
През април 2000 г. за ръководител на отдел „Осигуряване на качеството“ е назначен инж. Йордан Йорданов, а отделът е част от дирекция „Технически въпроси“ с директор инж. Христо Стрешков. От 2001 г. работа в отдела, като организатор, започва Дора Стефанова.
През есента на 2002 г. е завършено изграждането на цялостна система за осигуряване на качеството във всички звена на дружеството. По всички заводи са преминали тотално обучение и проверки, разпространени и оповестени са документите на системата: политиката по качество, одобрена от изпълнителния директор на „Арсенал“ АД инж. Николай Ибушев, Наръчникът на системата и над 120 процедури и инструкции.
По заявка на фирмата през същата година екип от одитори на Министерството на отбраната извършват мащабна одиторска проверка за оценка на системата по качество за съответствие с публикацията на НАТО AQAP-110 и докладват за пълно съответствие с изискванията.
На 13 декември 2002 г. е издаден първият сертификат на „Арсенал“ в уверение, че системата му по качество е в съответствие с изискванията на НАТО.
Сертификатът е тържествено връчен в „Арсенал“
на изпълнителния директор инж. Николай Ибушев от заместник- министъра на отбраната в присъствието на командири и ръководители от МО и ръководния състав на дружеството.
От 2002 г. на всеки две години Системата за управление на качеството се ресертифицира от Министерството на отбраната и „Арсенал“ успешно и постоянно доказва пълно съответствие с текущите стандарти и изисквания на НАТО.
В създадените документи на СУК са обобщени целите, на които като цяло е подчинена дейността на дружеството – „да предостави на клиентите си продукти и услуги, които биха удовлетворили напълно техните изисквания и потребности“, най-общо казано. Оттук нататък следва сериозната и тежка задача за постигане на тези цели: ръководството да изисква от всички свои служители да притежават необходимата професионална квалификация за изпълнение на професионалните им задължения и да спазват точно утвърдения ред в действащата система за осигуряване на качеството, като с работата си трябва да допринасят и за по-нататъшното ѝ развитие и за постоянното ѝ подобряване.
Организирането и координирането на дейностите по поддържане и развитие на СУК ръководството на дружеството е възложило на екип от одитори по качеството, които се ръководят от Звено „СУК”.
От 2006 година ръководството на това звено е възложено на Дора Стефанова, която обяснява, че „всички основни процеси на Системата за управление на качеството са документирани в изготвените наръчници, разработените процедури и утвърдените инструкции. А изпълнението им е сигурна гаранция за постигането на целите. Документите се създават от специалистите, отговорни за изпълняваните дейности, съвместно с одиторите по качеството“.
СУК обхваща заводите 1, 2, 3, 4, 5 и редица основни звена на фирмено ниво.
Във всеки завод има одитор по качеството, който отговаря за прилагането и изискванията на системата, съобразени със спецификата на производство на съответния завод. В Завод 1 е Радка Петрова, Завод 2 – Христина Христова, Завод 3 – Мария Маринова, Завод 4 – Росица Рачева. В Завод 5 дейността е разделена на две. За изискванията по AQAP-2110 дейността се ръководи от Стоянка Иванова, по ISO-9001 работи Гергана Панчева. Групата се допълва от одитора по качество за фирмените звена Светлана Искрева. Всяка от тях има своите точно определени задължения, които изпълнява стриктно и които са свързани с изискванията и прилагането на СУК. Женски екип. Той за сетен път доказва, че на жените може да се разчита, когато става дума за прецизност, взискателност и професионализъм.
В опит да намерим разликата в дейността на звеното СУК и Направление „Качество“ в дружеството Дора Стефанова обяснява следното: „При ОТКК се следи за съответствието на продукта със заложените му характеристики в документацията, съобразени и договорирани с клиента, докато
Системата за управление на качеството обхваща всички основни дейности и процеси,
свързани с производството в предприятието – от договарянето до експедирането на продуктите“, т.е. дейността е много по-разширена.
СУК на „Арсенал“ не е константна. При нея непрекъснато настъпват промени – заради непрекъснато променящите се изисквания на пазара, растящите нужди на клиентите и прогресиращите технологични процеси в световен мащаб, в частност и в акционерното дружество. Цялата дейност на Системата е насочена именно към тези стратегически дейности.
Дора Стефанова цитира някои от основните позиции в Наръчника по управление на качеството, които са достатъчно красноречиви и нямат нужда от допълнително пояснение: „Политиката по качеството в „Арсенал“ е призвана да помага за пълно постигане на основната и стратегическа цел чрез плътно доближаване на цялостното ни фирмено поведение до непрестанно растящите очаквания на персонала, партньорите, клиентите и обществото“… Всичко това гарантирано може да бъде постигнато чрез „буден маркетинг, активна иновация, сътрудничество с партньорите, икономично производство, растящи продажби – това е печелившата формула за ефективна стопанска дейност, справедливо заплащане и достойна социална политика“.
Първолета Петкова
Консултанти по темата:
Инж. Йордан Йорданов, директор „Технически въпроси“, „Арсенал“ АД
Дора Стефанова, ръководител Звено „СУК“