Годините неусетно минават. И ето – вече 4-та година Казанлък ще отбележи 8-ми декември като студентски град! Техническият колеж - Казанлък, структурно звено на Техническия университет-София, все повече се утвърждава като академичен център за подготовка на висококвалифицирани инженерни кадри в областта на машиностроенето за индустрията в община Казанлък. Обучението в колежа се провежда по една специалност - „Технология на машиностроенето“. Осъществява се в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационната степен „Професионален бакалавър“, със срок на обучение 3 учебни години (6 семестъра). Графикът на обучение, който е съгласуван с повечето фирми записали студенти, е изготвен така, че студентите да могат едновременно да се обучават пълноценно, но и да са на своите работни места. Което е извънредно натоварващо, но с амбицията на младите хора, разбирането на работодателите и професионализма на преподавателите изминалото време показа, че мисията е възможна! Макар и сега да се появява ново предизвикателство – дистанционното обучение!
Като подкрепа – всичко това бе възможно с огромното желание и усилия както на бизнеса в града и региона, така и на община Казанлък! Сградата на колежа, ремонта, практикумите, лабораторните упражнения, висококвалифицираните инженери от водещите фирми – съвместен труд за една кауза: добра професионална подготовка на кадрите от казанлъшката индустрия!
Като статистика – през тази година завърши първият випуск 70 студенти, от които 23 арсеналци. В 3-ти курс се обучават 51, от тях 31 работещи в „Арсенал“, във 2-ри курс са 54, от които 37 арсеналци, в 1-ви курс – 42-ма и от тях 28 арсеналски кадри, решили да продължат образованието си.
Като развитие – от учебната 2020/2021 год. започна обучение и на магистърска степен на същата специалност с продължителност 3 учебни години (5 семестъра плюс дипломна работа). Вече са записани и се обучават 44 души, от които 15 са арсеналци.
Към тази градска картина трябва да добавим и уникалното изнесено обучение на територията на „Арсенал“ АД. Преди още да бъде акредитиран Техническият колеж, на територията на фирмата, организирахме съвместно с филиал Пловдив на Технически университет-София 100% изнесено обучение по специалност “Машиностроене и уредостроене“ на образователно-квалификационната степен „Бакалавър“. Тази година 43 студенти от 4-ти курс се подготвят за зимната сесия и едновременно работят по дипломните работи за 2021 година, справящи се със същите предизвикателства като колегите от Колежа.
Нека допълним и другите около 110 задочни арсеналски студенти в ТУ-Габрово, ХТМУ-София и филиал Пловдив на ТУ-София.
Благодарност на всички студенти от „Арсенал“ АД и казанлъшките фирми за дръзновението за развитие в тези тежки времена и поемането на тази трудна лична и фирмена отговорност! С пожелания за здраве и просперитет - Честит празник!!!

Инж. Владимир Чучумишев – ръководител Направление „Образование и квалификация“ в „Арсенал“ АД