Европейската комисия е одобрила Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията с бюджет от над 1.49 милиарда евро. Така ще бъде предоставяна целева подкрепа на българските фирми за преодоляване основните проблемни области, които забавят трансформирането на икономиката ни в иновативна, цифрова, с ниски въглеродни емисии и ефективно използване на ресурсите.
1.28 милиарда евро, което представлява над 85% от бюджета на програмата, са предназначени за малки и средни предприятия. Основните цели на програмата са интелигентен и устойчив растеж на българската икономика и промишлена и цифрова трансформация, съобщиха от Представителството на ЕК в България.
Сред заложените в програмата приоритети са също: развитие и укрепване на капацитета за научни изследвания и иновации и внедряване на напреднали технологии; насърчаване на устойчивия растеж, създаване на работни места, интернационализация и конкурентоспособност на малки и средни предприятия; гарантиране на ползите от цифровия преход; преход към кръгова и енергийноефективна икономика.
Ще бъдат подпомагани следните видовете дейности: подкрепа за иновациите в стартиращи и бързоразвиващи се предприятия в областта на високотехнологичните отрасли; насърчаване на цифровизацията, включително решения за гарантиране на киберсигурността, и разработване на технологии, необходими за прехода в Индустрия 4.0; подкрепа за въвеждането на нисковъглеродни и енергийно ефективни технологии, сертифициране на системите за енергийно управление и стимули за възобновяеми енергийни източници; подкрепа за малки и средни предприятия при въвеждането на технологии за ефективно използване на природните ресурси, увеличаване на процента на рециклиране, модернизиране на технологиите за управление на отпадъците и насърчаване на партньорствата между предприятията и споделянето на добри практики.
35% от бюджета на програмата ще бъдат осигурени изпълнен чрез финансови инструменти, като например гаранции по банкови заеми и капиталови инвестиции на всички етапи от развитието на малки и средни предприятия. Очаква се това да гарантира по-ефективно и устойчиво използване на ресурсите на ЕС в подкрепа на проекти, които генерират приходи и спестявания.