Правителството реши При последното заседание правителството взе важни решения, касаещи различни сектори и дейности в държавата.
В областта на образованието правителството отпуска над 2,5 млн. лв. за дейности по три национални програми: „Осигуряване на съвременна образователна среда“; Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ и „Разработване на учебни помагала и методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти за учебници и помагала“.
Правителството реши да подкрепи и приемането на Берлинската декларация за цифрово общество и цифрово управление, базирано на ценности.
Решено бе да бъде удължено изпълнението на 9 национални научни програми за срок от една година, сред които: „Информационни и комуникационни технологии“; „Опазване на околната среда“; „Здравословна храна и силна биоикономика“; „Културноисторичеко наследство, национална памет и обществено развитие“; „Електронно здравеопазване“ и др.
Одобрена бе национална програма за развитие „България 2030“, която е рамков стратегически документ, определящ визията и общите цели на политиката за развитие във всички сектори на държаното управление.
Правителството одобри финансовото разпределение по оперативните програми 2014-2020 на средствата за 2021 г. от новия инструмент на ЕС – REACT-EU, в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19.
Допълнителни разходи са предвидени по бюджета на Министерство на здравеопазването.
Правителството прие и Национален план за готовност при пандемия и с допълнителни 182 млн. лв. ще се финансират мерки срещу разпространението на коронавирус.

Пресслужба на МС