По-високи детски добавки ще получават родителите, които отговарят на подоходния критерий от 1 април. С 10 лева се вдига месечната помощ за семейство с едно дете – тя става 50 лева, с 20 лева повече ще получават родителите на две деца - по 110 лева на месец, а за тези с три - 165 лева, което е с 30 лева повече от сега.
Мярката е заложена в проекта на бюджет за 2022 г., публикуван на страницата на Министерството на финансите. До края на март се запазват досегашните размери на този вид помощ, която е най-масово отпусканата на българските семейства.
Промяна ще има и в изисквания максимален доход на човек от семейството, за да получава право на детски добавки. От април средномесечният доход на член от дадено семейство не трябва да надвишава 510 лева. В този случай родителите могат да кандидатстват за пълния размер на помощта. Този критерий се увеличава със 100 лева спрямо сега действащия.
А за да бъде отпусната такава помощ в непълен размер - 80 процента - семействата ще доказват средномесечен доход между 510.01 лева и 610 лева включително, отново считано от началото на април. Това означава, че родителите с по-високи доходи ще бъдат подпомагани с 40 лева за едно дете, с 88 лева за две деца, със 132 лева за три деца.
Помощите за семейства с близнаци остават същите - по 75 лева месечно за всяко от децата.
През втората година на майчинството обезщетението за отглеждане на дете ще се увеличи от 650 на 710 лева. Общинските детски градини и ясли ще станат безплатни, като в проектобюджета ще се предвидят средства и за компенсация за малчуганите, които не могат да бъдат приети поради недостиг на места в детските заведения.