От 1 септември се очакват първите асистенти за лична помощ


Омбудсманът напомня: Механизмът за личната помощ, кой и как може да кандидатства

От 01.01.2019 г. е в сила Законът за личната помощ, а от 01.09.2019 г. се очаква да бъдат назначени първите асистенти по новия Механизъм за лична помощ.

Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите. За условията и стъпките на кандидатстване напомня общественият посредник на Казанлък Гинка Щерева.

Кое лице може да бъде ползвател на лична помощ до 31.12.2020 година?

• Възрастни – с 90 и над 90% т.н.р. или вид и степен на увреждане; с чужда помощ
• Деца - 50 и над 50% т.н.р. и вид и степен на увреждане; с чужда помощ
• Деца - 90 и над 90% т.н.р. или вид и степен на увреждане; без право на чужда помощ

Какви са стъпките за кандидатстване за лична помощ?

Стъпка 1 - Подаване на заявление-декларация по образец + формуляр за самооценка в Дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес,
Стъпка 2 - Домът на кандидата се посещава от социален работник, прави се интервю с лицето и попълване на формуляр с въпроси за реалните затруднения и потребностите му,
Стъпка 3 - Дирекция " Социално подпомагане" изготвя Индивидуална оценка на потребностите. Издава се направление за включване на лицето в Механизма лична помощ, в което са определени броя на часове за лична помощ,
Стъпка 4 - Подаване на заявление, в което се посочва избрано лице за асистент /ако се има предвид конкретен асистент/ + направлението от Дирекция „Социално подпомагане”. Прави се в Община по настоящ адрес,
Стъпка 5 - ВАЖНО! В заявлението се дава изрично съгласие за трансфер на добавката за чужда помощ за ползваната услуга. При възрастни се трансферира пълният размер на чуждата помощ, а при деца- до 380 лв. месечно. Трансферът на сумата за чужда помощ се извършва само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставена услуга,
Стъпка 6 - Потребител, личен асистент и община-доставчик на услуга, сключват тристранно споразумение относно права и задължения. Личният асистент е на трудов договор към общината/доставчика на услугата.

Законът за личната помощ не допуска едновременното получаване на подкрепа от няколко източника за задоволяване на същите потребности.