УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „ПРИЯТЕЛИ НА ФОЛКЛОРА” с адрес гр. Казанлък, ул. „Перник” 28 на основание чл. 26 ал. 1 и ал. 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 ал.1 и ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 26.03.2019 год. от
17 часа в гр. Казанлък, в заседателната зала на хотел „Казанлък”, при следния проект за дневен ред:

1. Приемане на дневния ред на събранието.
2. Избор и представяне на Председателя на събранието.
3. Доклад за дейността на Сдружението през 2018 г.
4. Разисквания по доклада.
5. Доклад по годишния счетоводен отчет на Сдружението за 2018 г.
6. Приемане на нови и освобождаване на пълноправни членове на Сдружението.
7. Предложения за обсъждане на други актуални за Сдружението въпроси в т.ч. обсъждане на развитието на Сдружението.
8. Разни.

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 32 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 19 часа.

От Управителния съвет