Със заповед на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова е обявен конкурс за длъжността Началник на отдел „Технически и инвестиционен контрол на строителството“, в Дирекция „Устройство на територията и транспорт“ . Конкурсът е обявен на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Желаещите да кандидатстват за обявената позиция трябва да отговарят на следните условия:
да имат минимум бакалавърска степен на висше образование - инженерно или в сферата на техническата инфраструктура или строителството, минимум 4 години, в областта на завършеното образование и/или публичен сектор и/или свързан с проектиране, изграждане или управление на процеси по изграждане .

Като допълнително изискване е посочено условието за компютърна грамотност.
Одобреният кандидат ще започне с основна стартова заплата от 850 лв.
Конкурсът ще включва разработка и защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Организация на дейността за ефективно управление на процесите в отдел Технически и инвестиционен контрол на строителството“ и интервю с конкурсната комисия.

Желаещите да участват в конкурса за свободната позиция подават документи и концепция до 17 часа на 3 октомври т. г. в Деловодството на Община Казанлък, в Център за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък.

В понеделник,17 часа, на 26 септември изтича и срокът, в който в Община Казанлък могат да се подават документи за друга свободна позиция- главен експерт "Транспорт". Кандидатите не пишат концепция по въпроса, но трябва да имчат висше завършено образование. Одобрените ще бъдат наети на 6 месечен изпитателен срок.