19 млн. 600 хил.лв. ще бъдат усвоени по Програма „ Региони в растеж” -„ Устойчиво интегрирано градско развитие” от Община Казанлък. В момента се разработва Инвестиционна програма, която ще включва проектни предложения за усвояване на тези средства. До декември ще бъдат разработени проектните предложения и Инвестиционната програма, а реалното им изпълнение ще започне през 2016 година . Акцентите в Инвестиционната програма са основно междублокови пространства и улици в квартал „ Изток” и образователна инфраструктура – три детски градини в Казанлък и цялостни ремонти в училища от населените места – мерки за енергийна ефективност, обновяване на околните пространства, вътрешен ремонт на сградите, оборудване.
В момента тече процедура за създаване на междинно звено, в което ще бъдат включени външни експерти и представители на Администрацията. Създаването на такова звено се обуславя от новите правила на новия програмен период, когато общините са не само бенефициенти, не само изработват и подават проектни предложения, но и са междинни звена, които оценяват сами проектите си.