Нова  наредба за детските градини предлага Общината


Нова Наредба под Номер 8 предлага общинска администрация на вниманието на общинските съветници на предстоящата сесия на местния законодателен орган в Казанлък. Документът ще се нарича Наредба за реда и условията за организиране на почасови, съботно-неделни и и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини.

Приемането на новия административен документ е във връзка с разпоредба на Закона за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила от 1 август 2016 година, съгласно която в общинските детски градини могат да се организират почасови, съботно-неделни и сезонни дейности по отглеждане на децата по желание на техните родители.


За прилагането на тази наредба не се изисква допълнителен финансов ресурс от Общината или от самите детски заведения, но за самите нови услуги се въвежда такса. Във връзка с това администрацията предлага изменение на Наредба 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, като въвежда в нея нови членове - 22а и 22б. Предложението е - съгласно чл. 22а за организиране на почасови дейности при отглеждане на децата в общинските детски градини да се събира 1 лев на ден такса за възпитание, социализиране, обучение. В новия чл. 22 б се предлага за съботно-неделните дейности за 4 астрономически часа таксата да бъде 10 лева на ден за периода 1 май-30 септември, и 12 лева дневно за времето от 1 октомври до 30 април.


Постъпилите в общинския бюджет средства от тези допълнителни услуги ще бъдат предоставяни на съответното детско заведение за съответния месец.


На територията на община Казанлък има 13 детски градини с филиали в Казанлък и населените места.