В Казанлък бе разкрита нова социална услуга - Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства. В Дневния център ще се предоставя подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства, живеещи на територията на община Казанлък и на териториите на съседните общини Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево.

Новият център позволява обгрижване на деца и младежи от 3 до 35-годишна възраст с различни видове увреждания – двигателни, зрителни, ментални и др. Услугата е с капацитет от 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативна услуга.

Новата социалната услуга ще даде възможност на семействата на деца и младежи с тежки множествени увреждания да се реализират професионално, да преодолеят социалната изолация и да получат професионална подкрепа и помощ в отглеждането на своето поколение. Желаещите да ползват услугите в новоразкрития Дневен център е необходимо да се обърнат към Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето. Повече информация относно дейността и организацията на работа може да бъде получена на място в сградата на Дневния център на адрес: Казанлък, кв. „Васил Левски“, до блок № 7.

Проектът има за цел да подкрепи процеса на деинституционализация на грижата за децата и да гарантира правото на всяко дете и младеж на достъп до качествена грижа и услуга в общността, съобразно неговите индивидуални потребности.

Социалната услуга е по проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Общата стойност на проекта е 1 065 169,79 лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ.