Как да привлечем инвестиции в туризма и градската среда? На този въпрос отговориха специалисти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на туризма и Министерството на културата в специално организирания в Казанлък Информационен ден за представяне финансовите възможности за това по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 (ОПРР). Срещата бе открита от заместник-министъра на регионалното развитие Деница Николова и в нея взеха участие представители на трите министерства и на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България”.

Възможностите, чрез които общините, културните институти, бизнесът, неправителствени организации и други сдружения биха могли да получат финансови средства за развитието на туризма и градската среда, бяха представени от експертите на държавно ниво заедно с финансовия посредник в лицето на „Фонд за устойчиви градове” за Южна България”. Бяха предоставени насоките за кандидатстване и механизмите за комбинирана подкрепа на проекти по приоритетна ос "Регионален туризъм" на ОПРР.


Темата бе интересна за представителите на туристическия бранш и за работещите в сферата на културата и градската среда, както от Южна България, така и от северната част на страната.