Иззети са 14 общински жилища, едно е съборено

От началото на 2016 година до 30 май са събрани общо 41 899,77 лева, което е повече в сравнение със събраната сума през миналата година. За цялата 2015 г. са събрани 55 988,52 лева, информира Сергей Тончев, началник-отдел „Икономика по управление на собствеността“ в Община Казанлък. Това се дължи на започналото изплащане на дължимите суми от наематели към момента на освобождаване на жилището.

До момента са иззети 14 общински жилища на длъжници, които не са пожелали доброволно да погасят дължимата сума за наем. След издаване на заповедите за принудително изземване на обитаваните от тях жилища, наемателите са ги освободили по своя воля. Наложило се е едно общинско жилище да бъде съборено, тъй като не е било в състояние да се ползва повече.

На 28 април т.г. Общински съвет-Казанлък прие промените в Наредба 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища. Съгласно измененията, всеки наемател, на основание издадената Заповед за настаняване, се задължава да внесе депозит от три месечни наемни вноски, които остават като гаранция по изпълнение на Договора за наем. Промени се приеха и в наемната цена. Изчисленията за дължимия наем вече се правят не на база полезна площ, а на база застроена площ. Наемната цена за 1 кв.м общинско жилище става 0,55 лв./кв. м застроена площ. Досега е била 0.35 лв./кв.м полезна площ. За семейства с три и повече лица и за инвалиди с повече от 71% нетрудоспособност месечният наем ще се изчислява по 0.50 лв./ кв.м застроена площ. Досега е било 0.26 лв./кв.м полезна площ.


В момента върви преподписване на анексите към сключените договори за наем, предвид промените, приети от местния законодателен орган, информира общинска администрация. За момента всички подписани анекси са без възражения от страна на наемателите им. Според служителите, въпреки направеното изменение в наемните цени за общинските жилища, цените са приемливи за наемателите, като се запазват всички договорирани обстоятелства.

Община Казанлък разполага с общо 213 жилища, от които 89 къщи и 124 апартамента. Един апартамент се намира в с. Розово, шест от къщите са на два етажа. Една от къщите е в с. Бузовград. На язовирно селище „Копринка” Общината разполага с 11 жилища, разположени в 3 жилищни блока от т.нар. бивш бригадирски лагер.

202 общински жилища са предназначени за отдаване под наем на нуждаещи се граждани; 2 жилища са ведомствени, 4 -резервни. Основно жилищата са разположени в кв. „Изток“, а част от къщите са разположени и в други райони на Казанлък.

Всички жилища се обитават от наематели, с изключение на 3 свободни от резервния фонд. Непрекъснато се правят проверки с констатиране на нарушение при обитаването на предоставените под наем жилища, като при констатиране на нередности се вземат незабавни мерки по отстраняването им. Поддръжката на общинските жилища, без основен ремонт, е грижа на наемателите, съгласно подписания договор за наем.