Избират управител на новата индустриална зона в Казанлък

На своето последно заседание в този мандат Общинският съвет на Казанлък ще избере управител на новоучреденото еднолично дружество с ограничена отговорност „Индустриална зона – Казанлък“ ЕООД с едноличен собственик Община Казанлък. Два конкурса за позицията бяха проведени, като на първия се яви един кандидат – арх. Ивелин Недялков, но след като комисията не класира кандидата, бе насрочена втора дата. На нея се явиха петима кандидати, от които само двама бяха допуснати до събеседване – Георги Митов и Светослав Колев. Комисията класира на първо място Светослав Колев, който е предложен от общинска администрация да бъде избран за управител на новото общинско дружество. Предстои съветниците да вземат решение на 26 септември.

Съгласно предходно решение на Общинския съвет, капиталът на новото дружество е в размер на 112 000 лева. От тях 109 400 лева са непаричната вноска, която е недвижим имот частна общинска собственост с площ 68 337 кв. м в местността „Даскалов соргун“ на село Бузовград - от изток по пътя Казанлък-Бузовград, и 2600 лева – парична вноска. "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД ще има предмет на дейност изграждане, управление и развитие на индустриални зони, отдаване под наем на дълготрайни активи, консултантска, маркетингова, рекламна дейност, посредничество и други дейности.Органи на управление на дружеството са Управителят и Едноличният собственик на капитала, който е Община Казанлък.

На 20 юли 2018-а, в Казанлък бе подписан Меморандума за сътрудничество между Община Казанлък и „Национална компания индустриални зони” ЕАД, за изграждането на новата индустриална зона на града. Документът бе подписан от кмета на община Казанлък Галина Стоянова и изпълнителния директор на „Национална компания индустриални зони” ЕАД Антоанета Барес. За подписването му има решение на Общински съвет-Казанлък от 28 май 2018 г.

С изграждането на тази индустриална зона се цели привличането на инвеститори, на които им се предлагат терени с изградена инфраструктура за развитие на бизнеса. На практика, Община Казанлък предоставя земята, а при поява на първия инвеститор „Национална компания индустриални зони” изгражда инфраструктурата върху нея. Инвеститорите купуват тези терени, но при определени условия – срок за изпълнение на инвестицията от 3 до 5 години, срок за поддържане на инвестицията, срок за достигне размера на инвестицията, работна ръка и други.

От справката в „Национална компания индустриални зони” ЕАД (НКИЗ ЕАД) е видно, че Компанията управлява шест действащи проекта – в София, Бургас, Видин, Русе, Свиленград и Варна. Пет проекта са в развитие - в Суворово (до Варна), Кърджали, Телиш, Карлово и Стара Загора. Казанлък се нарежда сред районите у нас, където ще бъде обособена нова индустриална зона.