Борим комарите с нови 1,5 млн. лева

Допълнителни разходи в размер до 1 500 000 лева по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 година, за осигуряване на навременно организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в страната през настоящата година, одобрина свое заседание днес Правителството на България.

Допълнителните пари са нужни за осигуряване на превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве.

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи от резерва по Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 година.


С друго свое Решение днес Кабинетът прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях в и от Въоръжените сили на Република България.
Предмет на изменението и допълнението на Наредбата са дейностите по съхранението и отчета, техническите прегледи, регламентните работи, обслужването, ремонта и изпитванията на ОБВВПИ /оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия/, дейностите с отпадъчните барути и взривни вещества, получени в резултат на утилизация на боеприпаси и параметрите при оценка на излишни ОБВВПИ.