250 лева е помощта за първокласници за новата учебна година

В общините Казанлък и Павел баня през 2015 година са били подпомогнати 610 първокласници

250 лeва ще бъде еднократната целева помощ за учениците, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите им в началото на новата учебна година, това реши току-що Министерският съвет на редовното си заседание днес.
Еднократната помощ се отпуска на семейства, чиито деца са записани в първи клас за първи път и чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв., а от 1 юли 2016 г. – 400 лв., съгласно Закона за държавния бюджет. Срокът за подаване на заявлението за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Правителственото решение предвижда целевата помощ да се предоставя без подоходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства

Очаква се тази година от тези средства да се възползват около 46 хиляди деца, чиито семейства отговарят на условията за социално подпомагане.

През 2015 година семействата на 610 първокласници от общините Казанлък и Павел баня са получили еднократна целева помощ от 250 лева. Това са деца, при които средният месечен доход на член от семейството не е надвишавал 350 лева.

След 1 юли ще започне и кандидатстването за помощи за отопление. Подборът на хората, които ще бъдат подпомогнати от държавата за зимния сезон, се извършва по определени критерии съобразно социалния им статус, здравословното състояние, възрастта и доходите. През 2015 година чрез Дирекцията за социално подпомагане в Казанлък са били предоставени помощи за отопление на 1543 души, а сумата, която им е била отпусната е била по 361 лева.